Ізюмський ліцей № 12
Ізюмської міської ради

ПОГОДЖЕНО
З профспілковим комітетом
Протокол № 1 від 02.09.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
на загальних зборах колективу
Директор школи _______ Н.В.Малик


ПРАВИЛА
внутрішкільного розпорядку для працівників ІЗОШ І‑ІІІ ступенів № 12

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державною мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до окликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

  В закладі загальної середньої освіти трудова дисципліна ґрунтується на свідому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці та освітнього процесу.

  Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу

 2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

  1. При прийнятті на роботу директор зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Цивільної оборони України, управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України; та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток.

   Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку / диплом, атестат, посвідчення/, копії яких завіряються директором закладу і залишаються в особовій справі працівника.

   Особи, які приймаються на роботу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в закладі загальної середньої освіти.

  2. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок найменування та звільнення педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства України від 5 серпня 1993 року № 193

  3. Працівники закладу загальної середньої освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

  4. Прийняття на роботу оформляється наказом управління освіти та директором школи, який оголошується працівнику під підпис.

  5. На осіб, які пропрацювали понад п’яти днів, ведуться трудові книжки.

  На тих, хто працює сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на уроках погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, що ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівників.

  Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

  Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладу загальної середньої освіти. Відповідальність за організацією ведення, обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора закладу.

  Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

 3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

  1. Педагогічні працівники мають право на:
   • захист професійної честі, гідності;
   • вільний вибір форм, методів, з засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
   • індивідуальну педагогічну діяльність;
   • участь у громадському самоврядуванні;
   • користування подовжено оплачуваною відпусткою;
   • пільгове забезпечення житлом, порядку, встановленому законодавством;
   • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм форм навчання, які здійснюються підвищення кваліфікацїi;
  2. Працівники закладу загальної середньої освіти зобов’язані:
   • працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розвитку, дотримуватись дисципліни праці;
   • виконання вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
   • берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у учнів бережливе ставлення до майна школи;
   • працівники закладу загальної середньої освіти повинні проходити медичний огляд відповідно чинного законодавства.
  3. Педагогічні працівники закладу освіти повинні:
   • забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;
   • наставлянням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей.
   • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно–національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
   • готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічним, національним, релігійними групами.
   • додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня;
   • захищати дітей від будь–яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
   • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.
 4. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
  1. Для працівників закладу освіти установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Вчителі школи повинні приходити на роботу не пізніше, ніж за 20 хвилин до початку свого уроку і своєчасно його розпочати. Робочий день завідувача бібліотекою (перерва з 11.30 - 12.00), секретаря-друкарки, педагог–організатор починається з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 - 13.00); практичного психолога, соціального педагога, лаборанта з 8.00 до 14.30 (перерва з 12.00 до 12.30); двірники з 6.00 до 15.00, перерва з 11.00 до 12.00; гардеробники з 7.00 до 16.00., перерва з 11.00 -12.00; робітник комплексного обслуговування ремонту будівель з 7.30 до 16.30., перерва з 11.00 -11.30; працівники харчоблоків з 6.00 до 14.45., перерва з 11.00 - 11.45; прибиральники службових приміщень школи: І зміна 7.00 – 15.00 (9.45-10.15 — обідня перерва), ІІ зміна 10.00 – 18.00 ( 13.45-14.15 — обідня перерва).
  2. При відсутності педагога або іншого працівника закладу директор школи зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.
  3. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні допускаються у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора закладу з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідні дні може компенсуватися погодженням сторін і надання іншого дня відпочинку.
   Працівникам безперервно діючих (сторожам) залучаються до роботу в загальновстановлені вихідні та святкові дні. Цей час включається в місячну норму робочого часу. Вихідні дні передбачаються для них графіком роботи. Робота в святкові дні оплачується в цьому випадку в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад місячний оклад. На бажання працівника, який працює в святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.
  4. Директор школи залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджується директором та погоджений з колективом і профспілковим комітетом. Класні керівники забезпечують дисципліну учнів та несуть персональну відповідальність за поведінку дітей під час перерв.
  5. Під час канікул, що не збігається з черговою відпусткою, директор школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.
  6. Робота органів самоврядування закладу освіти регламентується положенням про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України та Статутом.
  7. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.
   Надання відпустки директором школи оформляється наказом по закладу, поділ відпустки допускається на прохання працівників за умови, щоб основна її частина була не менше шести днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.
   Забороняється ненадання щорічної відпустки працівникам, молодше 18-років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв`язку з шкідливими умовами праці.
  8. Педагогічним працівникам забороняється:
   • Змінювати на свій розсуд розклад занять і графік роботи;
   • Подовжувати або скорочувати тривалість занять і графік роботи;
   • Передоручати виконання трудових обов’язків
  9. Забороняється в робочий час:
   • Відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з освітнім процесом:
   • Відволікання працівників школи від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального процесу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
  10. Працівники закладу мають проявляти належну ввічливість і тактовність у спілкування з учнями, батьками та людьми, які завітали до закладу.
 5. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

  1. За зразкове виконання свої обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватися заохочення, передбачені правилами внутрішкільного розпорядку закладу освіти.
  2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні дітей педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних знань, грамотами, значками.
  3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні на роботі.
   Заохочення оголошуються в наказі доводиться до відома всього колективу закладу і заносяться до трудової книжки працівників.
 6. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  1. За порушення трудової дисципліни до працівників може бути застосовано одно з таких заходів стягнення:
   • Догана
   • Звільнення
  2. Дисциплінарне стягнення накладає директор школи.
  3. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членом якого вони є, голова профспілкового комітету школи — без попередньої згоди органу, керівником якого він є; профорганізатори — органу відповідного профспілкового комітету.
   До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений орган повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
   Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби працівників, або перебування його у відпустці.
   Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
  4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
  5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розпис
  6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
   Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Директор закладу освіти має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або профспілкового комітету.